Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Cudzoziemcy

Do zadań własnych powiatu, zgodnie z art. 19 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, należy pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, mających trudności w integracji ze środowiskiem. Ponadto w katalogu zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat  znajduje się zadanie polegające na pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także udzielanie pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.